Ordlista

Fri höjd Se figur FH.
Gånglinje Se figur GL.
Handledare Handstöd vid trappa, trapplan eller vid lejdare.
Ledstång Handledare monterad på vägg eller räcke.
Plansteg Trappstegets horisontala del eller överyta, se figur PS.
Räcke Anordning avsedd som skydd eller stöd bestående av en eller flera längsgående
stänger, som uppbärs av två eller flera stolpar, räckesståndare.
Skurlist Kant på steg vid trapplopps sida, se figur SL.
Skurränna Spår i steg vid trapplopps sida, se figur SR.
Spindelpelare Vertikalt stöd i spiraltrappas centrum.
Stegbredd Horisontellt mått mellan trapplopps sidor eller vangstycken, se figur SB.
Stegdjup Horisontellt mått mellan två på varandra följande planstegs framkanter, se figur SD.
Steghöjd Vertikalt mått mellan två intilliggande planstegs överytor, se figur SH.
Stegnos Planstegs framkant, se figur SN.
Sättsteg Trappstegs vertikala del eller främre yta, se figur SS.
Trappbredd Summan av stegbredd och eventuella vangstyckens tjocklek, se figur TB.
Trappkupa Trapplopps undre bärande del eller underyta, se figur TK.
Trapplan Bjälklagsparti till vilket trappa leder, se figur TP.
Trapplopp Obruten följd av trappsteg mellan trapplan.
Trappschakt Schakt avsett för trapplopp och trapplan.
Trappöppning Öppning för trappa i bjälklag.
Vangstycke Kantbalk vid trapplopps sida, se figur VS.
Vilplan Trapplan beläget mellan två våningsplan, specialfall av trapplan, se figur VP.
Börjansteg Plansteg i golvnivå av löpets början, se figur BÖS.
Slutsteg Plansteg i golvnivå av löpets slut, se figur SLS.
Stegsprång Del av plansteg framför sättsteg, se figur STS.
Högergående Löpet går medurs i uppåtgående riktning.
Vänstergående Löpet går moturs i uppåtgående riktning.
Terrazzo Pigmenterad betong med framslipad ballast.
Vidhängande Vilplan pågjuten i löpets början eller slut från fabrik, förkortas Z-löp ex T3Z på ritning.

 

FIGURER(33)_ny