Utrymning

Då trappor oftast tillhör byggnadens utrymningsväg dimensioneras alla våra trappor och planer till flervåningshus för att förhindra fortskridande ras. Om trapphuset i flervåningshus utgör enda utrymningsväg ska trapporna dimensioneras för olyckslast enligt Boverkets byggregler.

Trapphuset får inte stå i direkt förbindelse med källare. Hissar får inte placeras i trapphuset. För att fönster ska få räknas som utrymningsväg måste hänsyn tas till räddningstjänstens utrustning.

Dimensioneringsuppgifter ska tydligt framgå i förfrågningsunderlaget.

Ytterligare upplysningar finns i Boverkets byggregler.